info@panadisplay.com
Command Encoding

Command Encoding

Apr 26, 2019

4.2 Kodiranje komandi

Svaka naredba popisa prikaza ima 32-bitno kodiranje. Najznačajniji delovi koda

odredite komandu. Parametri komandi (ako ih ima) su najmanje prisutni

značajni bitovi. Bilo koji bitovi označeni rezervisanim moraju biti nula.

Navedeni su grafički primitivi koje podržava FT800 i njihove odgovarajuće vrijednosti

ispod

Tabela 4 FT800 Lista primitaka grafike

image

Navedeni su različiti bitmap formati koje podržava FT800 i njihove odgovarajuće vrijednosti

ispod

image

4.3 Komandne grupe

4.3.1 Podešavanje stanja grafike

ALPHA_FUNC postavi alfa test funkciju

BITMAP_HANDLE postavi ručku bitmapa

BITMAP_LAYOUT postavlja izvorni bitmap format memorije i raspored za

current handle

BITMAP_SIZE postavi crtanje ekrana bitmape za trenutnu ručku

BITMAP_SOURCE postavlja izvornu adresu za bitmap grafiku

BITMAP_TRANSFORM_A-F postavlja komponente matrice bitmap transformacije

BLEND_FUNC postavite aritmetiku piksela

CELL postavlja broj ćelije za bitmapu za naredbu VERTEX2F

CLEAR izbrišite bafere na unapred podešene vrednosti

CLEAR_COLOR_A postavi jasnu vrijednost za alfa kanal

CLEAR_COLOR_RGB postavi jasne vrijednosti za crvene, zelene i plave kanale

CLEAR_STENCIL postavi jasnu vrijednost za bafer stencil-a

CLEAR_TAG postavi jasnu vrijednost za spremnik oznaka

COLOR_A postavlja trenutnu alfa boju

COLOR_MASK omogući ili onemogući pisanje komponenti boja

COLOR_RGB postavlja trenutno crvenu, zelenu i plavu boju

LINE_WIDTH postavlja širinu linije

POINT_SIZE zadana veličina točke

RESTORE_CONTEXT vraća trenutni grafički kontekst iz kontekstnog skupa

SAVE_CONTEXT gura trenutni grafički kontekst u kontekstni stack

SCISSOR_SIZE postavlja veličinu pravougaonika za makaze

SCISSOR_XY postavi gornji lijevi ugao pravokutnika škarastog isječka

STENCIL_FUNC postavi funkciju i referentnu vrijednost za testiranje šablona

STENCIL_MASK kontrolira pisanje pojedinačnih bitova u ravnini matrica

STENCIL_OP postavi radnje testa matrice

TAG postavlja trenutnu vrijednost oznake

TAG_MASK kontrolira pisanje bafera oznaka


4.3.2 Radnje crtanja

BEGIN započinje crtanje primitivne grafike

END završi crtanje primitivne grafike

VERTEX2F daje vrh sa frakcijskim koordinatama

VERTEX2II daje vrh sa pozitivnim celobrojnim koordinatama


4.3.3 Kontrola izvršenja

JUMP izvršava naredbe na drugoj lokaciji u popisu prikaza

MACRO izvršava jednu naredbu iz registra makroa

CALL izvršite niz naredbi na drugoj lokaciji u

prikaz liste

RETURN se vraća iz prethodne CALL naredbe

DISPLAY završava listu prikaza


image

image

image