info@panadisplay.com
Digitalna obrada signala

Digitalna obrada signala

Mar 11, 2019

Digitalna obrada signala (DSP) je upotreba digitalne obrade, kao što su računari ili specijalizovani procesori digitalnih signala, za obavljanje širokog spektra operacija obrade signala. Signali obrađeni na ovaj način su niz brojeva koji predstavljaju uzorke kontinuirane varijable u domenu kao što su vrijeme, prostor ili frekvencija.


Digitalna obrada signala i obrada analognih signala su podpolja obrade signala. DSP aplikacije obuhvataju obradu zvuka i govora, sonar, radar i ostale matrice senzora, procenu spektralne gustine, statističku obradu signala, obradu digitalnih slika, obradu signala za telekomunikacije, kontrolne sisteme, biomedicinsko inženjerstvo, seizmologiju.


DSP može uključivati linearne ili nelinearne operacije. Nelinearna obrada signala je usko povezana sa nelinearnom identifikacijom sistema i može se implementirati u vremenske, frekvencijske i prostorno-vremenske domene.


Primena digitalnog računanja u obradi signala omogućava mnoge prednosti u odnosu na analognu obradu u mnogim aplikacijama, kao što su otkrivanje i ispravljanje grešaka u prenosu kao i kompresija podataka. DSP je primjenjiv i za streaming podatke i za statične (pohranjene) podatke.