info@panadisplay.com
Kratak uvod u hemijske senzore

Kratak uvod u hemijske senzore

May 13, 2017

Hemijski senzor je samostalni analitički uređaj koji može pružiti informacije o hemijskom sastavu svoje okoline, odnosno tečnosti ili gasne faze. Informacije se pružaju u vidu merljivog fizičkog signala koji je u korelaciji sa koncentracijom određene hemijske vrste (nazvana kao analit). U funkcionisanje hemijskog senzora uključeni su dva glavna koraka, odnosno prepoznavanje i transdukcija. U koraku prepoznavanja, molekuli analita se selektivno sarađuju sa molekulima receptora ili mestima uključenim u strukturu elementa prepoznavanja senzora. Shodno tome, karakteristični fizički parametar varira i ova varijacija je prijavljena pomoću integrisanog pretvarača koji generiše izlazni signal. Hemijski senzor baziran na materijalu za prepoznavanje biološke prirode je biosenzor. Međutim, sintetički biomimetički materijali će u određenoj meri zamijeniti biomaterijale za prepoznavanje, čvrsta razlika između biosenzora i standardnog hemijskog senzora je suvišna. Tipični biomimetički materijali koji se koriste u razvoju senzora su molekularno otisnuti polimeri i aptameri.